Νόμοι και Αποφάσεις

Νόμος 4637/2019 Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις. [...]
Sun, Nov 17, 2019
Νόμος 4638/2019 Κύρωση: α) της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» [...]
Sun, Nov 17, 2019
Νόμος 4636/2019 Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις. [...]
Thu, Oct 31, 2019
Νόμος 4635/2019 Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις. [...]
Tue, Oct 29, 2019
Νόμος 4633/2019 Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές [...]
Tue, Oct 15, 2019