Ο εργαζόμενος που είναι μαθητής ή φοιτητής και δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του δικαιούται πρόσθετη άδεια 20 εργάσιμων ημερών κάθε έτος για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις, εφόσον εργάζεται ήδη ένα χρόνο στην επιχείρηση.

Για κάθε ημέρα εξετάσεων ο φοιτητής μπορεί να πάρει 2 ημέρες άδεια. Ο φοιτητής οφείλει να υποβάλλει στον εργοδότη βεβαίωση της σχολής φοίτησης για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις, ώστε να αποδείξει τη φοιτητική ιδιότητα.
Η φοιτητική άδεια δεν ισχύει για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης. Οι αποδοχές καταβάλλονται γι’ αυτό το χρονικό διάστημα από τον ΟΑΕΔ.