Απογραφή εργαζόμενου στο ΙΚΑ

Home » Απογραφή εργαζόμενου στο ΙΚΑ

Ο εργαζόμενος που προσλαμβάνεται για πρώτη φορά (αναπόγραφος) πρέπει να ζητήσει από το ΙΚΑ της περιοχής του την έκδοση αριθμού μητρώου εργαζομένου και ΑΜΚΑ, προσκομίζοντας:

  1. αντίγραφο της πρόσληψής του
  2. φωτοτυπία της ταυτότητάς του
  3. τον ΑΦΜ του
  4. αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας του (π.χ. λογ/μός ΔΕΗ ή ΟΤΕ).