Ειδικό Βοήθημα μετά από Τρίμηνη Παραμονή στα Μητρώα των Ανέργων

Home » Ασφαλιστικά » Ανεργία » Ειδικό Βοήθημα μετά από Τρίμηνη Παραμονή στα Μητρώα των Ανέργων

Ειδικό βοήθημα, δικαιούνται οι ασφαλισμένοι, εφόσον δε συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης, παραμένουν άνεργοι επί τρεις μήνες και έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου.

Ο ασφαλισμένος μπορεί να λάβει το ειδικό βοήθημα μέχρι και τρεις φορές μέσα στο αυτό ημερολογιακό έτος. Στην περίπτωση που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος περισσότερες από μια φορά στο αυτό ημερολογιακό έτος, δεν απαιτείται η προϋπόθεση των εξήντα ημερομισθίων που απαιτείται μόνο για την πρώτη καταβολή του βοηθήματος.

Επίσης ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει τεθεί, σε όλο το καθοριζόμενο σ’ αυτές χρονικό διάστημα, στη διάθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.

Για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος απαιτείται επιπλέον το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του ασφαλισμένου να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, (για το έτος 2010 το ποσό αυτό ανέρχεται στα 9.097,58 €) όπως αυτό αποδεικνύεται από έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερολογιακό έτος.

Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο προς το 15πλάσιο του βασικού επιδόματος ανεργίας, που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την χορήγησης του βοηθήματος (δηλαδή 216,00). Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι:

  1. Ένσημα του τελευταίου 12μήνου πριν από την ημερομηνία της αίτησης.
  2. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης .
  3. Δελτίο ανεργίας θεωρημένο ανά μήνα για όλο το χρονικό διάστημα καταβολής.