ΑΦΜ

Home » ΑΦΜ

Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) είναι ένας μοναδικός αριθμός που αποδίδεται από τη ΔΟΥ σε κάθε πολίτη ώστε να υπάρχει μία βάση δεδομένων όλων των στοιχείων του. (ταυτότητα, κατοικία, οφειλές, κ.τλ). Ο ΑΦΜ είναι απαραίτητος για τις συναλλαγές των πολιτών με τη ΔΟY και όχι μόνο.

Υποχρέωση να αποκτήσουν ΑΦΜ έχουν τα ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα που:

 1. Είναι ή πρόκειται να γίνουν επιτηδευματίες
 2. Είναι μισθωτοί για την πρόσληψη τους
 3. Έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (πχ. γιατί εισπράττουν ενοίκια)
 4. Αποκτούν περιουσιακά στοιχεία που προσδιορίζουν τεκμήριο ( όπως αυτοκίνητο, σκάφος αναψυχής κλπ, καθώς και απόκτηση άδειας οδήγησης αυτών)
 5. Ζητούν Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας, Πιστοποιητικά ή Βεβαιώσεις από τη ΔΟΥ
 6. Πρέπει να υποβάλλουν δηλώσεις Κεφαλαίου (λόγω απόκτησης περιουσιακών στοιχείων κλπ)
 7. Είναι μέλη, εταίροι ή σχετιζόμενοι με επιχειρήσεις (ΟΕ, Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε. κλπ)
 8. Είναι εκπρόσωποι φορολογουμένων και διενεργούν πράξεις φορολογικού ενδιαφέροντος αντ’ αυτών (κηδεμόνας, εκκαθαριστής, φορολογικός αντιπρόσωπος, αντίκλητος κλπ)

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την έκδοση ΑΦΜ είναι:

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας για Έλληνες πολίτες και Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου για αλλοδαπούς (πρέπει να έχουν μαζί και την ταυτότητα ή το διαβατήριο για επίδειξη, διαφορετικά οι φωτοτυπίες πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένες)
 2. Επικυρωμένη εξουσιοδότηση, όταν το ΑΦΜ ζητείται για λογαριασμό του ενδιαφερομένου από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
 3. Πιστοποιητικό γέννησης, στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος στερείται ταυτότητας (π.χ. ανήλικος)
 4. Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ – Μ1
 5. Δήλωση σχέσεων φορολογούμενου Μ7 (μόνο στην περίπτωση που πρέπει να δηλωθεί η σχέση του Εξουσιοδοτημένου κλπ)