Εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ

Home » Δηλώσεις ΦΠΑ » Εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ

Η εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται:
Για υποκείμενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει την 31/12 :

  • Το Μάρτιο του επόμενου έτους για υποκείμενους, οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Β κατηγορίας
  • Το Μάιο του επόμενου έτους για υποκείμενους, οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Γ κατηγορίας.

Για υποκείμενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος έληξε άλλη ημερομηνία εντός του έτους από οποιαδήποτε αιτία ή λόγω οριστικής παύσης εργασιών ή διακοπής των υπαγομένων σε ΦΠΑ δραστηριοτήτων:

  1. Μέχρι την 20η ημέρα του τρίτου μήνα από το τέλος του μήνα της λήξης της διαχειριστικής περιόδου ή της οριστικής παύσης εργασιών ή της διακοπής των υπαγομένων σε ΦΠΑ δραστηριοτήτων, εάν κατά τη λήξη τηρούσαν βιβλία Β κατηγορίας.
  2. Μέχρι την 20η ημέρα του πέμπτου μήνα από το τέλος του μήνα της λήξης της διαχειριστικής περιόδου ή της οριστικής παύσης εργασιών ή της διακοπής των υπαγομένων σε ΦΠΑ δραστηριοτήτων, εάν κατά τη λήξη τηρούσαν βιβλία Γ κατηγορίας.

Οι αρχικές εμπρόθεσμες εκκαθαριστικές δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου ΤΑΧΙSnet ενώ οι τροποποιητικές και οι εκπρόθεσμες δηλώσεις στην αρμόδια ΔΟΥ σε έντυπη μορφή. Οι υποκείμενοι έχουν την υποχρέωση την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. που αφορούν στη διαχειριστική περίοδο για την οποία υποβάλλεται η εκκαθαριστική δήλωση. Σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης