Σύμφωνα με το Ν.3842/2010, και την ΠΟΛ.1027/09-02-2011 οι συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών (φυσικών ή νομικών προσώπων) και ιδιωτών εξοφλούνται υποχρεωτικά μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, είτε μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, είτε με έκδοση τραπεζικής επιταγής. Συγκεκριμένα:

  1. συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών (φυσικών ή νομικών προσώπων) που υπερβαίνουν το ποσό των 3.000,00 €, εξοφλούνται υποχρεωτικά μέσω τράπεζας (όχι με μετρητά) από την 1η Απριλίου 2011
  2. συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών (φυσικών ή νομικών προσώπων) και ιδιωτών άνω 3.000,00€ για το διάστημα 01/04/2011 – 31/12/2011 εξοφλούνται μέσω τράπεζας (όχι με μετρητά) ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2012 υποχρεωτική είναι η εξόφληση συναλλαγών άνω των 1.500,00 € μέσω τράπεζας και όχι με μετρητά.

Σημειώνεται ότι η τμηματική εξόφληση αγοράς ή λήψης υπηρεσίας της οποίας η αξία υπερβαίνει το όριο κάθε περίπτωσης από τις παραπάνω πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά και μόνο με τους προαναφερθέντες τρόπους. Δεν επιτρέπεται η τμηματική εξόφληση με μετρητά του στοιχείου που έχει εκδοθεί εφόσον η αξία του υπερβαίνει το ποσό των 3.000,00 € ή των 1.500,00 € ανάλογα με την περίπτωση.

Ως αξία συναλλαγής λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της αξίας της συναλλαγής συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σε περιπτώσεις συναλλαγών, που διενεργούνται σε ημέρες και ώρες μη λειτουργίας των τραπεζών ή με πρόσωπα – ιδιώτες που για αντικειμενικούς λόγους δεν είναι δυνατή η από μέρους τους εξόφληση, με τους τρόπους που αναφέρονται παραπάνω, και καταβάλλονται μετρητά ή παραδίδονται συναλλαγματικές, οι οποίες εξοφλούνται εκτός τραπεζικού συστήματος ο επιτηδευματίας εκδίδει λογιστικό παραστατικό απόδειξη είσπραξης μετρητών ή παραλαβής αξιόγραφων από τον ιδιώτη πελάτη κατά το χρόνο είσπραξης μετρητών ή παραλαβής συναλλαγματικών (εκτός τραπεζικού συστήματος και υποχρεούται να το καταθέσει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την έκδοσή του σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα ή πιστωτικό οργανισμό το ποσό των μετρητών που εισέπραξε και να επισυνάψει τα τραπεζικά παραστατικά με την απόδειξη που εξέδωσε κατά την συναλλαγή με τον ιδιώτη.