ΑΕ

Η Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ) είναι κεφαλαιουχική εταιρεία, το κεφάλαιο της οποίας είναι διαιρεμένο σε μετοχές. Το κατώτατο όριο μετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται για την ίδρυσή της είναι 60.000 ευρώ. Διευκρινίζεται επίσης ότι με τον Ν. 3604/2007 επιτρέπεται η ίδρυση μονοπρόσωπης ΑΕ. Η ΑΕ διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (εκλεγμένο όργανο) και από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

H σύσταση της ανώνυμης εταιρίας γίνεται με συμβολαιογραφική πράξη και πρέπει να ακολουθούνται οι προϋποθέσεις του νόμου 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών.

H σύσταση της Aνώνυμης Eταιρίας με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο μέχρι τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ γίνεται ενώπιον συμβολαιογράφου ενώ η σύσταση ΑΕ με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο άνω των 3.000.000 ευρώ, καθώς και κάθε άλλη ανώνυμη εταιρεία, που προέρχεται από μετασχηματισμό (μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, απόσπαση κλάδου), θα ακολουθεί την παλαιά διαδικασία ελέγχου και έγκρισης από την αρμόδια Διεύθυνση Aνάπτυξης της οικείας Περιφέρειας. Oι Yπηρεσίες των Nομαρχιών, εξακολουθούν να ελέγχουν τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων που εγκρίνουν τις οικονομικές καταστάσεις ή αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου ή άλλες τροποποιήσεις του καταστατικού, ή εκλέγουν νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όλες τις πράξεις και τα στοιχεία των ανωνύμων εταιρειών, όπως προβλέπει ο Ν.2190/1920, που πρέπει να υποβάλλονται σε δημοσιότητα (καταχώριση στο Mητρώο και στο ΦEK).

Για να γίνει έναρξη μίας ανώνυμης εταιρείας (AE) πρέπει να απευθυνθούν οι ενδιαφερόμενοι σε πιστοποιημένο συμβολαιογράφο ο οποίος λειτουργεί ως Yπηρεσία Mίας Στάσης. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει το καταστατικό της ΑΕ και διενεργεί όλες τις διαδικασίες σύστασης και δημοσίευσης μέχρι και τη λήψη Aριθμού Φορολογικού Mητρώου (AΦM) από την αρμόδια ΔOY.
Ο συμβολαιογράφος ελέγχει τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι για τη σύσταση της ΑΕ και τη δυνατότητα χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της εταιρείας (προέγκριση επωνυμίας).

Ζητά τη χορήγηση ΑΦΜ στα μέλη που τυχόν δεν έχουν, ζητά και λαμβάνει φορολογική ενημερότητα για κάθε μέλος, φροντίζει για την εγγραφή των μελών της ΑΕ στον ΟΑΕΕ και εξασφαλίζει την ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε έναν. Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών και πληρωθούν τα τέλη ο συμβολαιογράφος καταχωρεί ηλεκτρονικά την εταιρεία στο ΓEMH και εντός 15 εργασίμων ημερών διαβιβάζει στο ΓEMH τον πλήρη φάκελο της εταιρείας. Εφόσον δεν υπάρξουν παραλείψεις η ΑΕ λαμβάνει Aριθμό Mητρώου ΓEMH.
Αφού η εταιρεία πάρει αριθμό ΓΕΜΗ ο συμβολαιογράφος φροντίζει να γίνει η απαραίτητη διαδικασία (που ακολουθούνταν και πριν έναρξη εταιριών με την Υπηρεσία μίας στάσης) για τη δημοσίευση της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας στο ΦEK υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Νομαρχία για έλεγχο, έγκριση και καταχώριση στο Mητρώο Aνωνύμων Eταιριών, η οποία χορηγεί στην εταιρεία αριθμό μητρώου ανωνύμων εταιριών (APMAE) στην ΑΕ.

Στη συνέχεια, ο συμβολαιογράφος υποβάλλει ηλεκτρονικά δήλωση έναρξης εργασιών και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια ΔΟΥ. Η ΔΟΥ χορηγεί AΦM στην εταιρία και τον αποστέλλει ηλεκτρονικά στην Yπηρεσία μιας στάσης. Η ΔΟΥ μπορεί να προβεί σε αυτοψία της έδρας μετά την έναρξη.

Για να ξεκινήσει η δραστηριότητα της εταιρείας πρέπει να θεωρηθούν τα απαραίτητα βιβλία και στοιχεία στη ΔΟΥ.