OE-EE

Ομόρρυθμη εταιρεία είναι αυτή που συνιστούν δύο ή και περισσότεροι εταίροι, με σκοπό να συνεμπορεύονται υπό την εταιρική επωνυμία. Έχει τη δική της νομική προσωπικότητα, επωνυμία, έδρα, ιθαγένεια και δική της περιουσία διακεκριμένη από αυτήν των εταίρων της.

Ετερόρρυθμη εταιρεία είναι αυτή που συνιστούν ένας ή πολλοί υπεύθυνοι και ένας ή πολλοί συνέταιροι, απλοί χρηματοδότες, οι οποίοι ονομάζονται ετερόρρυθμοι και ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού της εισφοράς τους. Η ετερόρρυθμη εταιρεία έχει νομική προσωπικότητα και καταλέγεται μεταξύ των εμπορικών προσωπικών εταιρειών. Συνεπώς, έχει την εμπορική ιδιότητα, οι πράξεις της τεκμαίρεται ότι είναι εμπορικές, μπορεί να πτωχεύσει κλπ.

Χαρακτηριστικό στοιχείο, λοιπόν, της ετερόρρυθμης εταιρείας είναι η διαίρεση των εταίρων σε δύο κατηγορίες: τους ομόρρυθμους και τους ετερόρρυθμους.

Ομόρρυθμοι εταίροι : Η ευθύνη των ομορρύθμων εταίρων απέναντι στους πιστωτές της εταιρείας είναι αλληλέγγυα και απεριόριστη. Κάθε ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται μαζί με την εταιρεία και τους άλλους ομόρρυθμους εταίρους «εις ολόκληρον» για τα χρέη της εταιρείας.
Ετερόρρυθμοι Εταίροι : Ο κάθε ετερόρρυθμος εταίρος έχει περιορισμένη ευθύνη απέναντι στους πιστωτές της εταιρείας, που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό της εισφοράς του στην εταιρεία.
Η σύσταση των ΟΕ και ΕΕ από την Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ) – Γ.Ε.ΜΗ., η οποία υλοποιείται από τα Επιμελητήρια.
Η διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών για την ίδρυση τους (απόκτηση ΑΦΜ, φορολογική ενημερότητα, εγγραφή στον ΟΑΕΕ – ασφαλιστική ενημερότητα, πληρωμή των υποχρεώσεων προς Ταμείο Νομικών, εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο, τέλη προς το ΓΕΜΗ, καταχώρηση στο Πρωτοδικείο κ.λπ.) πραγματοποιούνται μόνο μέσω της ΥΜΣ.

Δικαιολογητικά για την Υπηρεσία Μιας Στάσης:

 1. Εξουσιοδοτήσεις των μελών της ΟΕ/ΕΕ για εκπρόσωπο τους με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους (αν δεν έρθουν οι ίδιοι)
 2. Εάν προσέρχονται οι ιδρυτές αυτοπροσώπως, συμπληρώνουν εξουσιοδότηση στην ΥΜΣ.
 3. Καταστατικό ΟΕ ή ΕΕ υπογεγραμμένο από τους εταίρους.
 4. Αστυνομική Ταυτότητα ή Ακριβές Αντίγραφο
 5. Διαβατήριο ή Ακριβές Αντίγραφο για υπηκόους κρατών μελών της ΕΕ ή εκτός ΕΕ.
 6. Άδεια Διαμονής
 7. Άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας
 8. Μισθωτήριο θεωρημένο από τη ΔΟΥ ή αντίγραφο τίτλου κυριότητας ή υπεύθυνη δήλωση για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου με θεώρηση ΔΟΥ.
 9. (Στο μισθωτήριο θα πρέπει να προστεθεί το παρακάτω κείμενο: “Μετά την ίδρυση της εταιρείας με την επωνυμία……………………………………., θα εκχωρηθεί η μίσθωση στην εταιρεία αυτή.”)
 10. ΑΜΚΑ και ΑΦΜ μελών της ΟΕ ή ΕΕ. (εφόσον διαθέτουν διαφορετικά εκδίδονται από την ΥΜΣ)
 11. Έντυπα του μητρώου συμπληρωμένα (Μ1, Μ3, Μ6, Μ7, Μ8).
 12. Λογαριασμός Τραπέζης με IBAN. (για επιστροφή των καταβαλλόμενων τελών π.χ. ΦΣΚ σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας ίδρυσης της εταιρείας)

Η Υπηρεσία Μιας Στάσης ελέγχει εάν οι ιδρυτές είναι ασφαλισμένοι στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) και ασφαλιστικά ενήμεροι. Ασφαλιστική Ενημερότητα

Επίσης, για συντόμευση της διαδικασίας σύστασης πρέπει να γνωρίζετε τα ακόλουθα για τους εταίρους: (σχετικά με τον ΟΑΕΕ)

είχε προηγούμενη ασφάλιση στον ΟΑΕΕ από…………….εως……………
ο πρώτος φορέας ασφάλισης μου είναι…………………………έτος πρώτης ασφάλισης……………….
ο φορέας ασφάλισης μου σήμερα είναι……………………………..
επιλέγω τον ΟΑΕΕ ως κύριο φορέα κοινωνικής ασφάλισης: ΝΑΙ/ΟΧΙ
είμαι συνταξιούχος στην Ελλάδα: ΝΑΙ/ΟΧΙ
είμαι συνταξιούχος στο εξωτερικό: ΝΑΙ/ΟΧΙ
αιτούμαι την εγγραφή μου ή την επανεγγραφή μου στον ΟΑΕΕ: ΝΑΙ/ΟΧΙ
αιτούμαι την έκδοση ΑΜΚΑ: ΝΑΙ/ΟΧΙ

Ακόμα, θα σας ζητηθεί να απαντήσετε τα ακόλουθα ερωτήματα για τους εταίρους: (σχετικά με το ΙΚΑ)
είχε ή έχει άλλο κατάστημα, γραφείο, εργοστάσιο κλπ στην ίδια ή σε άλλη περιοχή και σε ποια διεύθυνση?
υπήρξε ή είναι μέλος κοινοπραξίας, αστικής εταιρείας, ΟΕ, ομόρρυθμο μέλος ΕΕ, εκπρόσωπος διοίκησης νομικού προσώπου που ευθύνεται αστικά για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές αυτού προς το ΙΚΑ? ΑΝ ναι, σε ποια (επωνυμία) και σε ποια περιοχή?
η επιχείρηση λειτούργησε στο παρελθόν με άλλη νομική μορφή και αν ναι με ποια?
η επιχείρηση προήλθε από συγχώνευση ή μεταβίβαση άλλων επιχειρήσεων και αν ναι σε ποια περιοχή?
είναι κύριος οικοδομικού έργου ή εργολάβος επί αντιπαροχή και σε ποια περιοχή?
απασχολεί προσωπικό? αν ναι από πότε?

Η Υπηρεσία Μιας Στάσης φροντίζει για την χορήγηση φορολογικής ενημερότητας για κάθε έναν από τους ιδρυτές της υπό σύσταση εταιρείας. Φορολογική Ενημερότητα

Ενδεικτικά το κόστος σύστασης ΟΕ ή ΕΕ αναλύεται ως εξής:

 1. Τέλος Καταχώρησης ΓΕΜΗ: 10€
 2. Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας: 50€
 3. Κόστος Εγγραφής στο Επιμελητήριο + Ετήσια Συνδρομή: έως 189,50€
 4. Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου: 1% επί του κεφαλαίου
 5. Εισφορά υπέρ Ταμείου Νομικών: 0,5% επί του κεφαλαίου
 6. Δικαίωμα εγγραφής στον ΟΑΕΕ (εφόσον απαιτείται: για κάθε εταίρο 111,10€)

Το α,β,γ έχουν επιπλέον χαρτόσημο 2,4%.

Η εταιρεία με την καταχώρηση της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) αποκτά νομική προσωπικότητα και λαμβάνει αριθμό ΓΕΜΗ που χρησιμοποιείται στις συναλλαγές της καθώς και ΑΦΜ. Επίσης λαμβάνει μία βεβαίωση για την εγγραφή με τα στοιχεία της επιχείρησης.

Ορθότητα δικαιολογητικών & προθεσμίες

Στη συνέχεια μπορεί να απευθυνθεί στη ΔΟΥ για θεώρηση Βιβλίων & Στοιχείων.

Σημειώνεται ότι ΟΕ / ΕΕ που συστήνονται από μετατροπή , συγχώνευση και διάσπαση δεν εντάσσονται στην ΥΜΣ καθώς και επιχειρήσεις με δραστηριότητες που απαιτείται η προσκόμιση άδειας προέγκρισης χώρου εγκατάστασης (υγειονομικού ενδιαφέροντος).