Ελεγκτές

Home » Επιχειρήσεις » Ελεγκτές

Μία Ανώνυμη Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όμως απαραίτητο θεσμικό όργανο είναι και ο Ελεγκτής, του οποίου ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων αποτελεί προϋπόθεση του κύρους έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση. Οι ΑΕ έχουν την υποχρέωση να ελέγχονται από λογιστή ελεγκτή όμως σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται έλεγχος από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.
Υπάρχουν επίσης και Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) που υποχρεούνται σε έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές.

Υποχρεωτικά χρησιμοποιούν ορκωτούς ελεγκτές :

 1. Oι τραπεζικές, οι ασφαλιστικές, οι εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, οι εταιρίες διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων, οι εταιρίες χρηματοδοτικών μισθώσεων
 2. Oι ανώνυμες εταιρίες των οποίων οι μετοχές είναι εισαγμένες στο Xρηματιστήριο, καθώς και αυτές που το μετοχικό κεφάλαιο, εν όλω ή εν μέρει, έχει αναληφθεί με δημόσια εγγραφή
 3. Oι εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών – E.Π.E.Y
 4. Oι χρηματιστηριακές A.X.E.
 5. Oι ανώνυμες ποδοσφαιρικές και καλαθοσφαιρικές εταιρίες
 6. Oι εταιρίες υδρεύσεως και αποχετεύσεως
 7. H Kτηματική Eταιρία του Δημοσίου
 8. Oι ανώνυμες εταιρίες που υποχρεούνται να συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι συνδεμένες με αυτές επιχειρήσεις
 9. Σε κάθε περίπτωση ίδρυσης ΑΕ με κεφάλαιο πάνω από 3.000.000 ευρώ
 10. Οι ΑΕ και οι ΕΠΕ που έχουν τις δύο από τις τρεις προϋποθέσεις:
  • Σύνολο ισολογισμού, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των στοιχείων A μέχρι και E του ενεργητικού στο υπόδειγμα ισολογισμού του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου ευρώ 2.500.000,00
  • Kαθαρός κύκλος εργασιών 5.000.000,00 ευρώ
  • Mέσος όρος προσωπικού που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσεως 50 άτομα.
  • Σε περίπτωση υπερδωδεκάμηνης χρήσης (πρώτη εταιρική χρήση) ή ενδιάμεσης εταιρικής χρήσης (αλλαγή ημερομηνίας κλεισίματος) τότε γίνεται αναγωγή του καθαρού κύκλου εργασιών και του συνόλου του ενεργητικού σε ετήσια έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει υπέρβαση των παραπάνω ορίων.

Για την υπαγωγή των εταιριών στον έλεγχο του ορκωτού ελεγκτή λογιστή απαιτείται να συγκεντρώνουν τα δύο από τα τρία προβλεπόμενα από το νόμο κριτήρια για δύο συνεχείς χρήσεις. H υποχρέωση αυτή των εταιριών να ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές παύει, αν για δύο συνεχείς εταιρικές χρήσεις δεν υπερβαίνουν τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια που αναφέρονται παραπάνω.

Πολλές ανώνυμες εταιρίες χρησιμοποιούν ορκωτούς ελεγκτές, παρότι δεν έχουν τέτοια υποχρέωση από το νόμο. Σε αυτή την περίπτωση όμως είναι απαραίτητο να υπάρχει πάντοτε απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Όταν δεν υπάρχει υποχρέωση χρησιμοποίησης ορκωτών ελεγκτών ο έλεγχος της ΑΕ διενεργείται από δύο ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος και άδεια επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ τάξεως ή από ένα ορκωτό ελεγκτή, εφόσον έχουν κύκλο εργασιών πάνω από 1.000.000 ευρώ.
Οι Αμοιβές των Ελεγκτών των ΑΕ είναι διαμορφωμένες ως εξής:

 • Ποσοστό 0,40 ‰ επί του κύκλου εργασιών και μέχρι του ποσού των 586.940 ευρώ
 • Ποσοστό 0,30 ‰ επί του κύκλου εργασιών για το ποσό από 586.941 ευρώ μέχρι 880.410 ευρώ
 • Ποσοστό 0,25 ‰ επί του κύκλου εργασιών για το ποσό από 880.411 ευρώ μέχρι 1.760.821 ευρώ
 • Ποσοστό 0,20 ‰ επί του κύκλου εργασιών για το ποσό πέραν των 1.760.822 ευρώ

Η αμοιβή για τον καθένα από τους ελεγκτές δεν μπορεί να είναι κατώτερη του ποσού των 147 ευρώ. Η παρακράτηση επί της αμοιβής των ελεγκτών υπέρ του Οικονομικού Επιμελητηρίου καθορίζεται σε ποσοστό 10%. Οι εταιρίες υποχρεούνται να παρακρατήσουν και να αποδώσουν στο ΟΕΕ το οριζόμενο ποσοστό παρακράτησης επί της αμοιβής των ελεγκτών, μέχρι το τέλος του επόμενου από την παρακράτηση μηνός. Η απόδοση στο ΟΕΕ γίνεται με την κατάθεση από τις εταιρίες του ποσοστού παρακράτησης σε ειδικό λογαριασμό παρακρατήσεων του ΟΕΕ, στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και συγκεκριμένα στο λογαριασμό 546183-94.