Προσθήκη Δραστηριότητας-Νέος ΚΑΔ

Home » Επιχειρήσεις » Μεταβολές » Προσθήκη Δραστηριότητας-Νέος ΚΑΔ

Οι επιχειρήσεις πρέπει να δηλώνουν ΚΑΔ (Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας) για κάθε δραστηριότητά τους στο μητρώο της εφορίας. Κατά την έναρξη της επιχείρησης επιλέγονται και δηλώνονται οι σχετικοί ΚΑΔ.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση αποφασίσει να δραστηριοποιηθεί σε ένα διαφορετικό τομέα από τους ήδη δηλωμένους (πχ. επιχείρηση παροχής υπηρεσιών αποφασίζει να εμπορευτεί, σκηνοθέτης που αποφασίζει να δραστηριοποιηθεί και στο μοντάζ, κ.τλ) πρέπει να κάνει δήλωση για προσθήκη νέων ΚΑΔ.

Η διαδικασία δήλωσης νέων ΚΑΔ γίνεται στο μητρώο της εφορίας, όπου θα ζητηθούν:

  • το καταστατικό (εάν πρόκειται για εταιρείες) που αποδεικνύει ότι επιτρέπεται η νέα δραστηριότητα
  • η άδεια ασκήσεων επαγγέλματος και λειτουργείας (όπου αυτές απαιτούνται)
  • η έγγραφη βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα (πχ ΟΑΕΕ) που επιτρέπει τη νέα δραστηριότητα
  • πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου που αποφασίζει την αναγκαιότητα της νέας δραστηριότητας (για τις Ανώνυμες εταιρίες)
  • το μισθωτήριο ώστε να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη του απαιτούμενου χώρου (π.χ. όταν πρόκειται επιχείρηση παροχής υπηρεσιών να ασχοληθεί με την εμπορία)

Τέλος, ο εφοριακός έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την επιχείρηση να περάσει από τα τμήματα ΦΠΑ και Εισοδήματος για έλεγχο και να κάνει αυτοψία του χώρου.