Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης

Home » Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, μικτής χρήσης και τύπου JEEP ορίζεται ως εξής:

Κυβικά εκατοστά (κ.ε.) Αντικειμενική δαπάνη
Μέχρι 1.200 4.000,00
1.200 – 2.000 4.000,00 + 600,00 ευρώ ανά 100 κ.ε.
2.000 – 3.000 + 900,00 ευρώ ανά 100 κ.ε.
3.000 και άνω + 1.200,00 ευρώ ανά 100 κ.ε.

Αν ο κυβισμός του αυτοκινήτου δεν καταλήγει σε πλήρη εκατοντάδα (π.χ. 1240, 1290 κ.ε.) τότε θα γίνεται στρογγυλοποίηση προς την πλησιέστερη εκατοντάδα (Μέχρι 50 κ.ε. προς την αμέσως προηγούμενη και πάνω από 50 κ.ε. προς την αμέσως επόμενη).

Τα παραπάνω ποσά μειώνονται ανάλογα με την παλαιότητα του αυτοκινήτου, η οποία υπολογίζεται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα ως εξής:

Παλαιότητα Ποσοστό μείωσης
για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) 0%
για χρονικό διάστημα πάνω από πέντε (5) και μέχρι δέκα (10) έτη 30%
για χρονικό διάστημα πάνω από δέκα (10) έτη 50%

Ειδικές περιπτώσεις:

 1. Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, σε περίπτωση συγκυριότητας, επιμερίζεται κατά το ποσοστό που αναλογεί σε κάθε ιδιοκτήτη.
 2. Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος, η σύζυγός του και τα προστατευόμενα μέλη είναι κύριοι ή κάτοχοι περισσότερων του ενός επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, η αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει για όλα τα αυτοκίνητα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής αντικειμενικής δαπάνης.
 3. Η αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει βάσει επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, του οποίου κύριος ή κάτοχος είναι ανήλικο τέκνο, λογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη του γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα και αν αυτός έχασε τη γονική μέριμνα, του άλλου γονέα.
 4. Αν το επιβατικό αυτοκίνητο Ι.Χ. έχει αποκτηθεί ή μεταβιβασθεί ή τεθεί σε ακινησία ή υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή από οποιαδήποτε αιτία στη διάρκεια του έτους, από την ετήσια αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει βάση αυτού λαμβάνονται υπόψη τόσα δωδέκατα όσοι είναι οι μήνες που το αυτοκίνητο ανήκε στην κυριότητα ή κατοχή του φορολογουμένου, της συζύγου του ή των προστατευόμενων μελών. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση της αντικειμενικής δαπάνης είναι η έγγραφη απόδειξη της μεταβίβασης, καταστροφής κ.τλ του αυτοκινήτου. Διάστημα μεγαλύτερο από δεκαπέντε (15) ημέρες λογίζεται ως ολόκληρος μήνας.
 5. Στην περίπτωση των εκπαιδευτών οδηγών αυτοκινήτων, όπως και των επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων, που χρησιμοποιούν για την εργασία τους περισσότερα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης λαμβάνεται υπόψη το αυτοκίνητο που δίνει τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη.
 6. Ενώ στις περιπτώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων επιβατικών ιδιωτικής ή μικτής χρήσης, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, που αντιστοιχεί στο χρόνο χρήσης αυτών, βαρύνει το μισθωτή τους.
 7. Oι ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες που βαρύνουν συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους, εφαρμόζονται μειωμένες κατά ποσοστό 30%.
 8. Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη δεν εφαρμόζεται για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας το οποίο εκδίδεται από διεθνή ή ημεδαπό φορέα που έχει αρμοδιότητα να εκδίδει τέτοιο πιστοποιητικό, καθώς και για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία εί­ναι ειδικά διασκευασμένα για κινητικά αναπήρους. Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά δια­σκευασμένα για κινητικά αναπήρους θεωρούνται εκείνα που διασκευάσθηκαν ύστερα από άδεια της αρμόδιας αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιά­ζουν κινητική αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για να μεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα μαζί με τα αντικείμενα που είναι απαραίτητα για τη μετακίνησή τους.

Επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν σε επιχειρήσεις

Στις περιπτώσεις εταιριών ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων ή περιορισμένης ευθύνης ή ανωνύμων ή αστικών, καθώς και των κοινωνιών και κοινοπραξιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι οποίες έχουν στην κυριότητα ή στην κατοχή τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, η αντικειμενική δαπάνη που αναλογεί σε αυτά λογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη των εταίρων ή διαχειρίστων τους. Συγκεκριμένα :

 • Ομόρρυθμη εταιρία (ΟΕ)
  Η αντικειμενική δαπάνη βαρύνει τους ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα επιμεριζόμενη μεταξύ αυτών κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία.
 • Ετερόρρυθμη εταιρία (ΕΕ)
  Η αντικειμενική δαπάνη δε βαρύνει τους ετερόρρυθμους εταίρους αλλά μόνο τους ομόρρυθμους επιμεριζόμενη μεταξύ αυτών κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία.
 • Αστικές εταιρείες Κοινωνίες και Κοινοπραξίες που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα
  Η αντικειμενική δαπάνη βαρύνει τους κοινωνούς ή τα μέλη φυσικά πρόσωπα της αστικής εταιρίας, κοινωνίας ή κοινοπραξίας, επιμεριζόμενη μεταξύ αυτών κατά το ποσοστό συμμετοχής τους.
 • Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)
  Όταν οι διαχειριστές αυτής δεν είναι οι εταίροι της, η αντικειμενική δαπάνη βαρύνει τα φυσικά πρόσωπα, μέλη της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, επιμεριζόμενη μεταξύ αυτών, κατά το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στην εταιρία περιορισμένης ευθύνηςΌταν οι διαχειριστές αυτής είναι οι εταίροι της, η αντικειμενική δαπάνη βαρύνει τους ίδιους, επιμεριζόμενη μεταξύ αυτών κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης.Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που οι εταίροι των ομόρρυθ­μων ή ετερόρρυθμων ή περιορισμένης ευθύνης ή αστι­κών εταιριών, καθώς και των κοινωνιών ή κοινοπραξιών είναι νομικά πρόσωπα, η αντικειμενική δαπάνη που προ­κύπτει με βάση τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρή­σης που έχουν στην κυριότητα ή την κατοχή τους λογί­ζεται ως αντικειμενική δαπάνη των φυσικών προσώπων, που μετέχουν σε αυτά τα νομικά πρόσωπα, σύμφωνα αναφέρονται παραπάνω.
 • Ανώνυμη Εταιρία (ΑΕ)
  Η αντικειμενική δαπάνη βαρύνει τους Διευθύνοντες και εντεταλμένους συμβούλους, διοικητές των ανωνύμων εταιριών και τους προέδρους των διοικητικών συμβουλίων τους, επιμεριζόμενη ισομερώς μεταξύ τους.
 • Ατομική επιχείρηση
  Λαμβάνονται υπόψη όλα τα αυτοκίνητα, εφόσον χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης.
 • Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που δεν έχουν ε­γκατάσταση στην Ελλάδα
  καθώς και για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις, το ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτει με βάση αυτοκίνητα αυτής της περίπτωσης, ιδιοκτησίας του αλλοδαπού νομικού προσώπου ή ιδιοκτησίας ή κατοχής γραφείου, υποκαταστήματος ή πρακτορείου της αλλοδα­πής επιχείρησης εγκατεστημένου στην Ελλάδα, βαρύνει το πρόσωπο που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή την αλλοδαπή επιχείρηση ή προΐστα­ται του γραφείου ή υποκαταστήματος ή πρακτορείου.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αυτοκινήτων που ανήκουν σε εταιρίες, η αντικειμενική δαπάνη που βαρύνει κάθε πρόσωπο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το ποσό που προκύπτει από το αυτοκίνητο της εταιρίας με τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη.