Αναλαμβάνουμε τη θεώρηση των απαραίτητων βιβλίων που οφείλετε να τηρείτε και των στοιχείων που πρέπει να εκδίδετε.