Κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινωνία του αστικού κώδικα, που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση καθώς και οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, θεωρούνται επιτηδευματίες και είναι υπόχρεοι εκτός των άλλων και στη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων ανάλογα με το είδος δραστηριότητας που ασκούν καθώς και τη νομική μορφή που έχουν. Η θεώρηση βιβλίων και στοιχείων γίνεται από το τμήμα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ). Κάθε στοιχείο που εκδίδεται πρέπει να φέρει αριθμό θεώρησης, εκτός αν υπάρχει νόμιμη απαλλαγή του εκδότη ή αν ο Κώδικας αναφέρει ότι το στοιχείο αυτό δε θεωρείται.(πχ. Τιμολόγιο πώλησης).

Θεώρηση Βιβλίων & Στοιχείων

Θεώρηση φορολογικής ταμειακής μηχανής (ΦΤΜ)

Περιεχόμενο βιβλίων & στοιχείων κατά τη θεώρηση

Απαλλαγή από τη θεώρηση

Κώλυμα θεώρησης