Αναλαμβάνουμε τις τακτικές ετήσιες υποχρεώσεις φυσικών και νομικών προσώπων αλλά και τις έκτακτες που προκύπτουν ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία.