Η έλλειψη ρευστότητας είναι ένα από τα βασικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσει κάθε επιχειρηματίας που θέλει να αναπτύξει τις δραστηριότητες της εταιρίας του, αλλά αποτελεί και τροχοπέδη για κάθε νέο επιχειρηματία που έχει μία καινοτόμα ιδέα αλλά δεν διαθέτει το κεφάλαιο να την υλοποιήσει.

Πριν εγκαταλείψει κανείς την προσπάθεια για ανάπτυξη, αξίζει τον κόπο να εξετάσει αν έχει τις προϋποθέσεις να επιδοτηθεί από κάποιον φορέα.

Οι έμπειροι σύμβουλοι επενδύσεων, αναλαμβάνουν τη διερεύνηση των δυνατοτήτων ένταξης της επιχείρησής σας σε οποιοδήποτε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 ή οποιοδήποτε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, τη σχεδίαση, εκπόνηση, ηλεκτρονική και έντυπη υποβολή των οικονομοτεχνικών μελετών στους αρμόδιους φορείς και τη διαχείριση επενδυτικών σχεδίων, σε περίπτωση έγκρισης, μέχρι την ολοκλήρωσή τους και την τελική εκταμίευση χρημάτων από τον αρμόδιο φορέα.