Οριστική δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών

Home » Μισθοδοσία » Οριστική δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών

Τα πρόσωπα που απασχολoύν κατά σύστημα έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό, είτε καταβάλλουν συντάξεις, επιχορηγήσεις και κάθε άλλη παροχή, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, οφείλουν να παρακρατούν φόρο στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, από εκείνον. Τα ίδια πρόσωπα οφείλουν να επιδίδουν στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας τους, οριστική δήλωση ΦΜΥ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Μαρτίου κάθε έτους.

Κατά τη σύνταξη της οριστικής δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας πρέπει να διενεργούν εκκαθάριση του φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ για το συνολικό ποσό των αμοιβών κάθε δικαιούχου. Με τη δήλωση αυτή καταβάλλεται εφάπαξ και η διαφορά του φόρου που τυχόν οφείλεται.