Αναλαμβάνουμε προσλήψεις και απολύσεις προσωπικού, φροντίζοντας για το σωστό υπολογισμό του μισθού του και την εμπρόθεσμη κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στο ΙΚΑ, στην Επιθεώρηση Εργασίας και στον ΟΑΕΔ. Πριν την πρόσληψη εργαζομένου σας ενημερώνουμε για τη σωστή συλλογική σύμβαση που τον αφορά και συζητάμε τη χρονική της διάρκεια και το είδος της.