Υπολογισμός μισθοδοσίας

Home » Μισθοδοσία » Υπολογισμός μισθοδοσίας

Υπολογίζουμε τη μισθοδοσία του προσωπικού λαμβάνοντας υπόψη τη σωστή συλλογική σύμβαση ανάλογα με τη φύση επιχείρησής σας και την ειδικότητα του εργαζόμενου. Υπολογίζουμε το μισθό του, τις κρατήσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία, την παρακράτηση φόρου που του αναλογεί, την άδεια του, τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, τα απαραίτητα επιδόματα και αναδρομικές κρατήσεις, όπου απαιτούνται. Σε περίπτωση απουσίας, ασθένειας, ατυχήματος του εργαζομένου, αφού μας ενημερώσετε για αυτό, υπολογίζουμε τη μισθοδοσία του αναλόγως.