Νέοι ασφαλισμένοι (όσοι έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά μετά την 01/01/1993)

Home » Νέοι ασφαλισμένοι (όσοι έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά μετά την 01/01/1993)

Ο ασφαλισμένος μετά την 01-01-93 (Νέος) δικαιούται σύνταξη γήρατος από τον Ο.Α.Ε.Ε. μετά τη διακοπή επαγγέλματος :
α) Με συμπληρωμένο το 65ο έτος της ηλικίας και 15 χρόνια ασφάλισης(πλήρης σύνταξη)
β) Με συμπληρωμένο το 60ο έτος της ηλικίας και 15 χρόνια ασφάλισης, από τα οποία 2,5 χρόνια ή 750 ημέρες μέσα στην τελευταία πριν την αίτηση πενταετία για σύνταξη μειωμένη κατά 1/200 της πλήρους μηνιαίας σύνταξης για κάθε μήνα που λείπει από το όριο ηλικίας των 65 ετών (μειωμένη σύνταξη)
γ) Με συμπληρωμένο το 60ο έτος της ηλικίας και 40 χρόνια ασφάλισης(πλήρης σύνταξη)
δ) Κατά τα έτη 2011, 2012 θα είναι δυνατή η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος γήρατος μητέρων ή χήρων πατέρων με ανήλικα τέκνα, με τη συμπλήρωση 20ετούς συντάξιμου χρόνου, συμπεριλαμβανομένου πλασματικού χρόνου , και ηλικία 55 ετών (πλήρης σύνταξη) ή ηλικία 50 ετών για μειωμένη σύνταξη κατά 1/200 της πλήρους μηνιαίας σύνταξης για κάθε μήνα που λείπει από το όριο ηλικίας των 55 ετών. Η ανηλικότητα του τέκνου να συντρέχει κατά το έτος συμπλήρωσης των απαιτούμενων ετών ασφάλισης.
Από 1-1-2013 η συνταξιοδότηση με ευνοϊκούς όρους μητέρων ανηλίκων τέκνων καταργείται.
ε) Μητέρες ή χήροι πατέρες με ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνα, εφόσον είναι άγαμα, με συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας και 20 χρόνια στην ασφάλιση (πλήρης σύνταξη) ή με συμπληρωμένο το 50ο έτος της ηλικίας και 20 χρόνια στην ασφάλιση, για λήψη σύνταξης μειωμένης κατά το 1/200 της πλήρους μηνιαίας σύνταξης για κάθε μήνα που λείπει από το όριο ηλικίας των 55 ετών.
στ) Οι διατάξεις του Ν.612/77, όπως ισχύει, περί συνταξιοδότησης Γήρατος με ειδικές παθήσεις και οι διατάξεις του Ν.3232/04, όπως ισχύει, περί συνταξιοδότησης μητέρων – πατέρων αναπήρων τέκνων και συζύγων αναπήρων ισχύουν και για όσους ασφαλίζονται από 1/1/93 και μετά (παράγραφοι ε & στ της περίπτωσης των παλαιών ασφαλισμένων)