Νόμος 4820/2021 Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις. [...]
Thu, Jul 22, 2021
Νόμοι και Αποφάσεις
Νόμος 4818/2021 α) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά υποχρεώσεις [...]
Sat, Jul 17, 2021
Νόμοι και Αποφάσεις
Νόμος 4813/2021 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 [...]
Thu, Jul 01, 2021
Νόμοι και Αποφάσεις
Categories: Front Page