Συμβάσεις

Home » Συμβάσεις

Μπορούμε να διαχωρίσουμε τις συμβάσεις εργασίας, οι οποίες αποτελούν μία διμερή συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου για τους όρους εργασίας (είδος, αμοιβή, χρόνος, κ. τλ) σε εξαρτημένης και ανεξάρτητης εργασίας αλλά και με βάση τη διάρκειά τους.

 

Σύμβαση αόριστου χρόνου

Σύμβαση ορισμένου χρόνου

Σύμβαση μερικής απασχόλησης

Σύμβαση έργου