Α) ΒΙΒΛΙΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Χειρόγραφα)

ΒΙΒΛΙΑ: Αύξουσα ενιαία αρίθμηση χειρόγραφα ή με “σφραγίδα”.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

  1. Τίτλος Στοιχείου (π.χ. Δελτίο Αποστολής)
  2. Πλήρη στοιχεία του επιτηδευματία.(ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, επάγγελμα, δ/νση, Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. έδρας).
  3. Αύξουσα ενιαία αρίθμηση χειρόγραφη ή έντυπη ή με σφραγίδα.
  4. Σειρές στοιχείων με ενδείξεις γραμμάτων (Α, Β, Γ, κ.λπ) ή αριθμών (1, 2, 3 κ.λπ) ή μέχρι τεσσάρων συνδυασμών αυτών εντύπως ή με σφραγίδα.

Β) ΒΙΒΛΙΑ – ΣΤΟΧΕΙΑ (Μηχανογραφικά).

ΒΙΒΛΙΑ: Αύξουσα ενιαία γενική αρίθμηση.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

  1. Πλήρη στοιχεία του επιτηδευματία ως ανωτέρω.
  2. Αύξουσα ενιαία γενική αρίθμηση (αρίθμηση θεώρησης) εντύπως.
  3. Σειρές μηχανογραφικού πακέτου όταν χρησιμοποιούνται παραπάνω του ενός εκτυπωτές, ως ανωτέρω (ένδειξη σειράς – γράμμα ή αριθμός).