Η δομή του VAT NUMBER διαφέρει από κράτος σε κράτος και συχνά οι συναλλασόμενοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να αντιληφθούν ποιος είναι πράγματι ο αριθμός ΦΠΑ. Παρακάτω παρέχεται ένας πίνακας με τη δομή των VAT NUMBER (ΑΦΜ) των χωρών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διευκόλυνση των συναλλασόμενων.

Κράτος μέλος Πρόθεμα & Δομή Μορφή
AT-Αυστρία AT U99999999 1 σειρά από 9 χαρακτήρες

Στην πρώτη θέση υπάρχει πάντα το γράμμα U

BE-Βέλγιο BE0999999999 1 σειρά από10 ψηφία Στην πρώτη θέση υπάρχει πάντα ο αριθμός 0
BG-Βουλγαρία BG 999999999 ή
BG9999999999 (el)
1 σειρά από 9 ή 10 ψηφία
CY-Κύπρος CY  99999999L 1 σειρά από 9 χαρακτήρες
CZ-Τσεχική ∆ηµοκρατία CZ  99999999 ή
CZ 999999999 ή
CZ9999999999
(el)
1 σειρά από 8, 9 ή 10 ψηφία
DE-Γερμανία DE 999999999 1 σειρά από 9 ψηφία
DK-Δανία DK99 99 99 99 4 σειρές από 2 ψηφία
EE-Εσθονία EE  999999999 1 σειρά από  9 ψηφία
EL-Ελλάδα EL  999999999 1 σειρά από  9 ψηφία
ES-Ισπανία ES X9999999X  1 σειρά από 9 χαρακτήρες (el)

Ο πρώτος και ο τελευταίος (Χ) μπορεί να είναι ή αριθμός ή γράμμα αλλά δεν μπορούν να είναι και οι 2 αριθμοί

FI-Φινλανδία FI     99999999 1 σειρά από 8 ψηφία (el)
FR-Γαλλία FRXX999999999 1 σειρά από 2 χαρακτήρες, 1 σειρά από 9 digits ψηφία (el)
GB-Ηνωμένο Βασίλειο GB    999 9999 99 ή
GB 999 9999 99 999 ή
GB  GD999 ή GB  HA999 (el)
1 σειρά από 3 ψηφία, 1 σειρά από 4 ψηφία και 1 σειρά από 2 ψηφία ή μία σειρά από 3 ψηφία, ή 1 σειρά  από 5 χαρακτήρες (el)
HU-Ουγγαρία HU   99999999 1 σειρά από 8 ψηφία (el)
IE-Ιρλανδία IE   9S99999L 1 σειρά από 8 χαρακτήρες (el)
IT-Ιταλία IT   99999999999 1 σειρά από 11 ψηφία (el)
LT-Λιθουανία LT   999999999 ή
LT 999999999999 (el)
1 σειρά από 9 ψηφία, ή 1 σειρά από 12 ψηφία (el)
LU-Λουξεμβούργο LU   99999999 1 σειρά από 8 ψηφία (el)
LV-Λεττονία LV  99999999999 1 σειρά από 11 ψηφία (el)
MT-Μάλτα MT  99999999 1 σειρά από 8 ψηφία (el)
NL-Κάτω Χώρες NL999999999B99  1 σειρά από 12 χαρακτήρες (el) Στη 10η θέση βρίσκεται πάντα το γράμμα Β
PL-Πολωνία PL   9999999999 1 σειρά από 10 ψηφία (el)
PT-Πορτογαλία PT   999999999 1 σειρά από 9 ψηφία (el)
RO-Ρουμανία RO  999999999 1 σειρά από τουλάχιστον 2 ψηφία αλλά έως 10 ψηφία (el)
SE-Σουηδία SE999999999999 1 σειρά από 12 ψηφία (el)
SK-Σλοβακία SK  9999999999 1 σειρά από 10 ψηφία (el)