ΦΠΑ-ΦΜΥ-ΦΟΡΟΙ-ΕΝΣΗΜΑ (προθεσμίες & τρόπος πληρωμής)

Home » Επιχειρήσεις » ΦΠΑ-ΦΜΥ-ΦΟΡΟΙ-ΕΝΣΗΜΑ (προθεσμίες & τρόπος πληρωμής)

ΦΠΑ

Η υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (εμπρόθεσμης, εκπρόθεσμης, τροποποιητικής) γίνεται πλέον μόνο ηλεκτρονικά και η πληρωμή του οφειλόμενου ΦΠΑ γίνεται μόνο μέσω τράπεζας. Για την πληρωμή απαιτείται η ταυτότητα πληρωμής, ένα έντυπο το οποίο εκτυπώνεται μετά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ, και περιέχει τον ΑΦΜ της επιχείρησής ή του προσώπου που οφείλει το φόρο, έναν τυχαίο μοναδικό αριθμό που δίνεται από το Taxisnet και το ποσό πληρωμής. Το ποσό πρέπει να δηλωθεί ακριβώς όπως αναφέρεται στην ταυτότητα πληρωμής, αλλιώς η συναλλαγή δεν εκτελείται, ακόμα και όταν το ποσό είναι παραπάνω. To εκπρόθεσμο ΦΠΑ, που υποβάλλεται μέσω Taxisnet πληρώνεται επίσης στην τράπεζα με την αντίστοιχη ταυτότητα πληρωμής, στο ποσό όμως συμπεριλαμβάνεται και το πρόστιμο του εκπρόθεσμου.

Προθεσμίες Υποβολής & Πληρωμής:

Εμπρόθεσμές δηλώσεις ΦΠΑ :

  1. Την 26η μέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο (ή την επόμενη εργάσιμη σε περίπτωση αργίας) , όταν πρόκειται για χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ (τρίμηνο για βιβλία Β’ κατηγορίας, ανά μήνα για βιβλία Γ’ κατηγορίας)
  2. Την τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο, όταν πρόκειται για πιστωτικές ή μηδενικές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.

Οι εκπρόθεσμες δηλώσεις υποβάλλονται και πληρώνονται:

  1. Την 20η μέρα του μήνα, εφόσον αυτή είναι εργάσιμη, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1 ή 2.
  2. Την επομένη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 1, 2 προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3,4 ή 5.
  3. Την επομένη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφίο 3, 4 ή 5 προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6,7 ή 8.
  4. Την επομένη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφίο 6, 7 ή 8 προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9, 0.

Σε αντίθετη περίπτωση, ξαναγίνεται υποβολή με νέο πρόστιμο, το οποίο είναι 1,5% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής του χρεωστικού ΦΠΑ σε δόσεις (έως 3) , καταβάλλοντας τουλάχιστον το 40% του συνολικού ποσού με την υποβολή της περιοδικής δήλωσης, το οποίο όμως δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 300,00 ευρώ. Για να πληρωθεί το ΦΠΑ σε δόσεις πρέπει να έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα όλες οι δόσεις από τις προηγούμενες δηλώσεις της διαχειριστικής περιόδου. Η πληρωμή του 40% γίνεται με την ταυτότητα πληρωμής που βγαίνει κατά την υποβολή της περιοδικής δήλωσης. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται με προσαύξηση 2% σε 2 δόσεις (δεν μπορεί να είναι κάτω των 300,00 εκτός της τελευταίας), οι οποίες πληρώνονται τους επόμενους 2 μήνες σε οποιαδήποτε ΔΟΥ μέχρι την τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα.

Η πληρωμή στη ΔΟΥ ποσών άνω των 250,00 ευρώ από επιχειρήσεις και άνω των 500,00 από ιδιώτες γίνεται με επιταγή.

Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ), Εισφορά Αλληλεγγύης, Φόρος Ελευθέρων Επαγγελματιών και Λοιποί Φόροι

Η εμπρόθεσμη πληρωμή των παραπάνω φόρων, γίνεται μόνο μέσω τράπεζας. Για την πληρωμή απαιτείται, όπως και στην περίπτωση του ΦΠΑ, η ταυτότητα πληρωμής. Για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις φόρου δίνεται διαφορετική ταυτότητα πληρωμής. Η εκπρόθεσμη πληρωμή των παραπάνω φόρων γίνεται επίσης μέσω τράπεζας, αφού η εκπρόθεσμη προσωρινή δήλωση των φόρων αυτών γίνεται υποχρεωτικά μέσω Taxisnet και εκδίδεται ταυτότητα πληρωμής, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το πρόστιμό 1,5% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Σημειώνεται ότι με την ΠΟΛ.1050/24-2-2012 δίνονται οδηγίες για τον τρόπο παρακράτησης των φόρων αυτών από το εισόδημα και την απόδοση του.

Προθεσμίες Υποβολής

Η απόδοση του φόρου πρέπει να γίνει μέχρι την 20ή ημέρα του επόμενου από την παρακράτηση μήνα (ή διμήνου), ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο (ή αν είναι 0 με τα δύο τελευταία ) του ΑΦΜ του υπόχρεου με αρχή για το ψηφίο 1 την 20ή ημέρα και ολοκληρώνεται μέσα σε 11 εργάσιμες ημέρες.

Η απόδοση του φόρου γίνεται ανά μήνα, δίμηνο ή εξάμηνο και ανάλογα της υποχρεώσεως που προκύπτει από τις διατάξεις του νόμου. Ειδικά:

1. Εισοδήματα από Εμπορικές Επιχειρήσεις η απόδοση του φόρου γίνεται :
ανά μήνα για Παρακράτηση φόρου για αμοιβές διαμεσολάβησης Πωλήσεων αμοιβαίων κεφαλαίων και για Παρακράτηση Φόρου από προμήθειες, μεσιτείες, ενοίκια αυτοκινήτων, μηχανημάτων αμοιβές σε μη επιτηδευματίες

ανά δίμηνο για Μισθούς Μελών Δ.Σ. ΑΕ και εταίρων ΕΠΕ που δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και για Παρακράτηση Φόρου για αμοιβές που καταβάλλουν Δημόσιες Υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης κ.λ.π.

2. Εισοδήματα από Μισθωτές Υπηρεσίες

ανά μήνα για τους εργοδότες που απασχολούν πλέον των 50 ατόμων

ανά δίμηνο για τους υπόλοιπους

3. Εισοδήματα από Ελευθέρια Επαγγέλματα

ανά δίμηνο για Παρακράτηση Φόρου από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος και για Προκαταβολή φόρου επί των ποσών αναφοράς των εργολαβικών και μερισμάτων των δικηγόρων

4. Εισοδήματα από Λοιπά

ανά δίμηνο για Παρακράτηση Φόρου σε αμοιβές τρίτων όταν εκδίδεται Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης και Παρακράτηση Φόρου από εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ

Πληρωμή ενσήμων

Η εμπρόθεσμη αλλά και η εκπρόθεσμη πληρωμή των ενσήμων γίνεται υποχρεωτικά μέσω τράπεζας μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα (πχ. ένσημα Ιανουαρίου πληρώνονται εμπρόθεσμα μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου). Προκειμένου να εκτελεστεί η πληρωμή, πρέπει να δηλωθεί ο μήνας του οποίου τις εισφορές πληρώνουμε, ο Αριθμός Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ), ο ΑΦΜ του εργοδότη και το ποσό πληρωμής. Το πρόστιμο των εκπρόθεσμων πληρωμών, πληρώνεται εκ των υστέρων σε υποκατάστημα ΙΚΑ και ξεκινά από 3% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης, ενώ αυξάνεται κατά 1% για κάθε επόμενο μήνα.

Παράδειγμα: Αν τα ένσημα του Φεβρουαρίου πληρωθούν εκπρόθεσμα τον Απρίλιο, το πρόστιμο είναι 3% επί των εισφορών, το Μάιο 4%, τον Ιούνιο 5% κ.ο.κ.

Όσον αφορά την αλλαγή ημερομηνίας αλλά και του τρόπου πληρωμής των ενσήμων, διευκρινίσεις δίνονται με ανακοίνωση του ΙΚΑ.

Πληρωμή έκτακτης εισφοράς

Για την πληρωμή των δόσεων της έκτακτης εισφοράς χρειάζεται η ειδοποίηση την οποία αποστέλει το Υπουργείο Οικονομικών. Η έκτακτη εισφορά μπορεί να πληρωθεί είτε στην τράπεζα εφόσον υπάρχει η ταυτότητα πληρωμής της δόσης, είτε στη ΔΟΥ δίνοντας το ΑΦΜ του υπόχρεου. Σε περίπτωση που δεν πληρωθεί μία δόση, αυτή προστίθεται στην επόμενη ειδοποίηση. Από τη χρήση 2012 και έπειτα ειδικά η ειδική εισφορά αλληλεγγύης παρακρατείται από τον εργοδότη και αποδίδεται στο Δημόσιο μαζί με το φόρο μισθωτών υπηρεσιών στην ίδια προσωρινή δήλωση.